سی سینما قرار است یک رسانه خیلی نزدیک به سینما باشد و در این میان قرار است فارغ از هرگونه نگاه جناحی به این سینما دیده شود و آن هم به دور از مرز کشی جغرافیایی.

توجه جدی به مدیوم کوتاه و مستند از دیگر بخش های جدی سایت است که با همراهی فیلمسازان این حوزه، میزان توجه به آن جدی تر خواهد شد.

سی سینما را پیگیری کنید….