سايت سي سينما در دي ماه ۱۳۹۷ به صورت آزمایشی آغاز به کار کرد تا به سینما نگاهش را وسعت ببخشد.

مدیرمسئول و سردبیر: حمید غفاریان